Medzinárodné aktivity

 » Medzinárodné aktivity

Členstvo v medzinárodných organizáciách

Najvyšší súd Slovenskej republiky je v rámci svojich medzinárodných aktivít členom Asociácie štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ, Siete predsedov najvyšších súdov EÚ a Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov (IASAJ).


Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe)
(angl. Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union).
http://www.aca-europe.eu/
       Členmi organizácie sú Súdny dvor Európskej únie a najvyššie súdne orgány alebo štátne rady členských štátov Európskej únie, ktoré sú oprávnené rozhodovať v poslednej inštancii v konaniach o preskúmavaní rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy alebo ktoré konajú ako všestranní právni poradcovia, pokiaľ sa vec týka vypracovania normatívnych textov. Najvyšší súd Slovenskej republiky je členom združenia od valného zhromaždenia zo dňa 15. júna 2004, kedy bolo za členov prijatých 10 relevantných inštitúcii novoprijatých členských krajín Európskej únie. Prizvanými členmi sú aj Nórsko a Švajčiarsko a zástupcovia Chorvátska a Turecka sú na akcie ACA prizývaní ako pozorovatelia.
        Hlavné zhromaždenie ACA sa uskutočňuje každý rok a kolokvium na určitú odbornú tému každé dva roky vždy v predsedajúcej krajine. K vybranej téme každá jednotlivá krajina vyplní dotazník – t.j. odpovie na položené otázky, z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, o ktorej sa potom vedie diskusia. V rokoch 2009 a 2010 bolo predsedajúcou krajinou Luxembursko, v rokoch 2011 a 2012 Španielsko, v rokoch 2013 a 2014 to bude Francúzsko a v rokoch 2015 a 2016 Česká republika.
       ACA taktiež každoročne usporiada viacero odborných seminárov, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky včítane predsedu – podrobnosti o všetkých akciách sú uverejnené na jej webovej stránke.
       ACA tiež zabezpečuje výmenné stáže sudcov najvyšších súdov, za Slovenskú republiku sa doteraz zúčastnili dvaja sudcovia a jeden sudca sa zúčastní v r. 2012.
       Hlavným cieľom združenia je podporovať vzájomnú výmenu poznatkov, ako aj názorov a skúseností v oblasti právnej vedy, organizácie a fungovania súdnych a/alebo poradných orgánov jeho členov, a to predovšetkým vo vzťahu k právu Európskej únie. Združenie organizuje každý druhý rok kolokviá, na ktorých členovia rokujú o otázkach spadajúcich do pôsobnosti združenia a diskutujú o zásadných otázkach vývoja práva Európskej únie. Združenie spravuje elektronickú databázu súdnych rozhodnutí JURIFAST a DEC.NAT. Databáza JURIFAST obsahuje odkazy na vnútroštátne rozhodnutia, v ktorých boli aplikované právne predpisy práva Európskej únie. Databáza DEC.NAT obsahuje viac ako 21.400 odkazov na vnútroštátne rozhodnutia týkajúce sa právnych predpisov Európskej únie od roku 1959 až po súčasnosť. Pri každom rozhodnutí je odkaz na poznámky a komentáre v literatúre a odborných článkoch aj na rozhodnutie o predbežnej otázke, o ktorej rozhodoval Súdny dvor EÚ.

Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie
(angl. Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union)
http://www.network-presidents.eu/
       Predsedovia najvyšších súdov členských štátov Európskej únie na zakladajúcom valnom zhromaždení konanom 10. marca 2004 rozhodli o vytvorení Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie (ďalej len „Sieť“).
       Hlavným cieľom Siete je užšia vzájomná spolupráca najvyšších súdov, výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Sieť vytvára fórum, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať o otázkach spoločného záujmu.
       Zasadnutia siete sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za rok, okrem výmeny skúseností je vždy diskutovaná aj určitá odborná téma týkajúca sa najmä problémov súdnictva a riadenia súdov.
       Predsedovia najvyšších súdov Lichtenštajnska, Nórska a Chorvátska získali status pozorovateľov. Od roku 2005 v záujme vzdelávania justície sa Sieť zúčastňuje na programe výmenných stáží sudcov najvyšších súdov členských krajín, ktoré organizuje v spolupráci a s podporou Európskej justičnej vzdelávacej siete.
       V apríli 2007 Sieť sprístupnila spoločný portál judikatúry, ktorý umožňuje svojim členom vyhľadávať vo vnútroštátnych databázach súdnych rozhodnutí členských štátov.
       Sieť sa tiež zaoberá legislatívnymi návrhmi predkladanými európskymi inštitúciami na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. V minulosti išlo napríklad o návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach, o návrh Zelenej knihy k prezumpcii neviny, o príprave Spoločného rámca pre zmluvné právo a ďalšie. Rieši tiež vzdelávanie sudcov, vzťah medzi najvyššími súdmi a výkonnou mocou, vrátane otázky financovania najvyšších súdov, proces menovania sudcov najvyšších súdov v rôznych členských štátoch Európskej únie, reformu konania pred Súdnym dvorom Európskej únie a hodnotenie európskej politiky dotýkajúcej sa súdnictva.

Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov – IASAI
(angl. International Association of Supreme Administrative Jurisdictions)
http://www.aihja.org
       Asociácia bola založená v roku 1983 a združuje viac ako 100 najvyšších správnych súdov zo všetkých svetových kontinentov. Jej cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti právnych otázok spadajúcich do rozhodovacej činnosti správnych súdov rozhodujúcich v poslednej inštancii a výmenu poznatkov a skúseností zo súdnej praxe. S ohľadom na rôznorodosť právnych kultúr, súdy združené v asociácii sa usilujú o zdolávanie právnych bariér komparatívnym štúdiom jednotlivých právnych systémov a spoločnými diskusiami o obdobných, a tiež rozdielnych právnych inštitútoch jednotlivých právnych systémov.Asociácia publikuje zbierku najzávažnejších rozhodnutí súdov členských krajín na vybrané témy, ktorá je cenným nástrojom pri ich porovnávaní a analyzovaní a tým prispieva ku globálnej znalosti správneho práva.
       Konferencia IASAI sa koná pravidelne každé tri roky vždy na určitú odbornú tému, ku ktorej každý členský štát spracuje príslušné informácie (odpovede na otázky na základe dotazníka), z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je predmetom diskusie. V rámci konferencií IASAI sa usporadúvajú aj pracovné dielne/workshopy ku konkrétnej odbornej problematike. Informácie sú prístupné na webovej stránke. Z každej konferencie taktiež vychádza Zborník.
 

Zahraničné databázy rozhodnutí

1. Databáza „EUR-Lex“
http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
EUR-Lex poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Webové stránky EUR-Lexu sú dostupné v 23 úradných jazykoch Európskej únie.
Databáza EUR-Lexu pokrýva obdobie od roku 1951 a obsahuje približne 2 815 000 dokumentov. Databáza sa denne aktualizuje a každoročne do nej pribudne približne 12 000 dokumentov.

2. Databáza - Súdneho dvora Európskej únie „Curia“
http://curia.europa.eu/
Na webových stránkach Súdneho dvora Európskej únie sú k dispozícii okrem informácií o konaní pred týmto súdom aj jednotlivé rozhodnutia vo všetkých jazykoch členských štátov, s výnimkou staršej judikatúry (obdobie pred vstupom do EÚ), ktorá je k dispozícií v anglickom preklade.

3. Databáza - Európskeho súdu pre ľudské práva „HUDOC“
http://echr.coe.int/echr/en/hudoc
Jedná sa o databázu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. Databáza je vedená v anglickom a francúzskom jazyku, špecifikované rozhodnutia sú preložené aj do ostaných jazykov členských štátov Dohovoru.

4. Databáza – Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA Europe) „JURIFAST“
http://193.191.217.21/en/jurisprudence/jurisprudence_en.html
Najvyšší súd Slovenskej republiky je tiež členom Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie. Databáza obsahuje predbežné otázky položené Súdnemu dvoru EÚ súdmi členských štátov, odpovede Súdneho dvora na predložené predbežné otázky, súdne rozhodnutia, ktoré nasledovali po zodpovedaní predbežnej otázky Súdnym dvorom EÚ a tiež rozhodnutia, v ktorých bolo aplikované právo EÚ.
 
Okrem vyššie uvedených databáz, existujú špecializované databázy pre určité oblasti práva EÚ, ako napríklad:
„JURE“ databáza vytvorená Európskou komisiou, vedie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a súdov členských štátov EÚ, v ktorých bolo aplikované Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a tiež medzinárodné dohovory (t. j. Bruselský dohovor z roku 1968, Lugánsky dohovor z roku 1988).
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm

„Caselex“ spoplatnená súkromná databáza judikatúry Európskeho súdneho dvora a súvisiacich rozhodnutí najvyšších vnútroštátnych súdov členských štátov v 11 oblastiach práva.
http://www.caselex.com/