2Sžr/121/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Juliana Dlábiková
c/a
Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor