Zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 04.01.2017 - Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa
 
Dňa 1. januára 2017 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o súdoch“), ktorým bola zriadená Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“).
            Kancelária najvyššieho súdu je rozpočtová organizácia, ktorú riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie. Podľa § 24 a, ods. 2 zákona o súdoch, kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti tohto súdu, v súlade so zákonom č. 757/2004 Z. z., alebo osobitnými predpismi.
Organizáciu a činnosť kancelárie najvyššieho súdu, ako aj postavenie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, upravuje organizačný poriadok kancelárie najvyššieho súdu, číslo Spr 8/2017.
            Zriadenie kancelárie vychádza z myšlienky oddeliť organizačne a personálne riadenie výkonu súdnictva od správy súdov. Novozriadená kancelária sa tak zaraďuje k tzv. obslužným útvarom, ktorými sú Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochranu práv, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou