Profil verejného obstarávateľa

 » Hospodárenie súdu » Profil verejného obstarávateľa
Najvyšší súd  Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní") a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinna postupovať v súlade s uvedeným zákonom.


Zákazky podľa predpokladanej hodnoty v zmysle § 4 zákona o verejnom obstarávaní: