Najvyšší súd Slovenskej republiky

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky

NAJVYSSI SUD SR mail hlavicka OK hnede vacsi SR znak na stred

 

JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka

JUDr. Jarmila Urbancová, podpredsedníčka
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje:
 
  • o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,
  • o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,
  • spory o vecnej príslušnosti medzi súdmi a orgánmi verejnej správy,
  • o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu, ak tak ustanovuje predpis o konaní pred súdmi,
  • v iných veciach, ak to zákon alebo medzinárodná zmluva ustanovuje.
     
Najvyšší súd vykonáva prieskum rozhodovacej činnosti súdov v právoplatne skončených veciach. Najvyšší súd taktiež dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.